Päihderiippuvaisten läheisten kokemuksia

”Aineisto kerättiin kyselymenetelmällä päihderiippuvaisten läheisiltä, sosiaalisen median kanavilta. Vastauksia kyselyyn tuli 224. Vastauksista ilmeni selkeästi päihderiippuvuuden moniulotteisuus läheisten kokemana. Päihderiippuvaisen läheisiin liitetyt ilmiöt ovat todellisia, ja päihderiippuvuuden näkymättömyys konkretisoitui tuloksissa. Esiin nousi läheisten kokema vahvana olemisen pakollisuus.”

Tein osana sairaanhoitajan opintojani opinnäytetyön päihdeläheisten kokemuksista. Suomessakin valitettavan laajasti keskitytään vain päihderiippuvuuteen ja päihdeongelmaan. Jokaisen päihderiippuvaisen lähellä elää kuitenkin hänen läheisiään, jotka kantavat kohtuuttoman suurta henkistä taakkaa. Pelkoa, ahdistusta, vihaa, katkeruutta, häpeää…
”Päihderiippuvaisen läheisillä kaikki hyvinvointiin vaikuttavat tekijät ovat uhattuna jopa samanaikaisesti. Päihdeläheinen kuormittuu hyvin raskaan taakan alle ja sosiaali- ja terveydenhuollon on kehitettävä toimintojaan tätä ryhmää huomioivampaan suuntaan. Hoidon tulee olla kiireetöntä, luottamuksellista ja asiantuntevaa.”

Päihdeläheiset ovatkin usein hiljaisia kärsijöitä. Suomessa on kuitenkin todettu, että myös päihdeläheisen huomiointi ja hoidontarve on selkeä. Myös päihdehuoltolakimme määrittelee näin;

” Päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.”

Miksi siis edelleen läheiset joutuvat selittämään omaa hoidon tarvettaan ja taistelemaan saadakseen maksusitoumuksia?

Päihdeläheisten laaja joukko piiloutuu eri hoitotahojen ja diagnoosien taakse, joten todellista määrää lienee mahdotonta arvioida. Selvää kuitenkin on, että ammattihenkilöstön tulee ymmärtää millaisesta ilmiöstä päihderiippuvuudessa on kyse, jotta läheisten tarpeet tulevat huomioiduksi ja kuulluksi. Oikea hoidon oikea aikaisuus sekä tavoitteellisuus ovat avain asemassa päihdeläheisten ohjauksessa.

Voit tutustua opinnäytetyöhöni alla olevasta linkistä.
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150094/Takatalo_Jenna.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Scroll to Top